จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เมื่อวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ พุทธมณฑล ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีการจัดงาน วันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564 ไฮโล

ถวายมุทิตาจิต พระชยานันทมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจ้าอาวาส วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโอกาส ที่มีอายุวัฒนมงคล ครบ 52 ปี 36 พรรษา อีกทั้ง เพื่อน้อมรำลึกถึง พระคุณ อดีตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุแช่แห้ง ทุกรูป ทุกนาม และอุทิศส่วนกุศล ให้เจ้าผู้ครองนครน่าน

ในโอกาสนี้ พระชยานันทมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจ้าอาวาส วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และคณะศิษยานุศิษย์ ได้มอบทุนการศึกษา แก่พระนิสิต สามเณร นักเรียน นักศึกษา จำนวน 179 รูป / คน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่มีความตั้งใจ เล่าเรียน อันจะเกิดผลดี ต่อครอบครัว สังคมได้ในอนาคต

เพื่อให้ภิกษุสามเณร และเยาวชนเหล่านี้ จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา เล่าเรียน กลับมาพัฒนาบ้านเมือง ให้ก้าวหน้าต่อไป และในช่วงบ่าย ได้จัดพิธีปล่อยปลา ท้องถิ่น จำนวน 200,000 ตัว (สองแสนตัว)

วัดพระธาตุแซ่แห้ง พระอารามหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุแซ่แห้ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านหนองเต่า – แช่แห้ง จัดงานวันบุรพาจารย์ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ทำบุญอุทิศแต่ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้าง เวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุแช่แห้ง ทุกรูป ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ ตลอดถึง ผู้ให้ความอุปถัมภ์ วัดพระธาตุแช่แห้ง

ในการจัดงาน วันบุรพาจารย์ ในวันนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้.

  • พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุแช่แห้ง ทุกรูป
  • พิธีมุหิตาจิต วันทำบุญครบรอบ อายุวัฒนมงคล พระชยานันทมุนี , (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.) เจ้าอาวาส วัดพระธาตุแซ่แห้ง พระอารามหลวง , เจ้าคณะอำเภอภูเพียง พิธีมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้นักธรรม ชั้นตรี – โท – เอก
  • พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ของกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศีกษา จังหวัดน่าน สำนักศาสนศึกษาวัดพญาภู นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ และทายาทเจ้าหน้าที่ ศาสนการ และทายาทครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงเรียน พระปริยัติธรรม
  • มีพิธีทอดผ้าป่า มหากุศล เพื่อตั้งกองทุน มูลนิธิ พระมหาธาตุ เจ้าภูเพียงแช่แห้ง
  • พิธีมอบโลงเย็น เพื่อสาธารณ สงเคราะห์ บ้านหนองเต่า – แช่แห้ง

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง คณะศรัทธา บ้านหนองเต่า – แช่แห้ง หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างดียิ่ง

ส่วนในช่วงบ่าย ได้มีพิธีปล่อยปลา จำนวน 200,000 ตัว (สองแสนตัว) ลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ปลา โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากกรมประมง จังหวัดน่าน ที่บริเวณท่าน้ำ ชุมชนบ้านดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ด้วย ทำให้การจัดงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมือง โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุ มีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บน ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลือง หมดทั้งองค์

เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุด แห่งหนึ่ง ของล้านนา ทุก ๆ ปี จะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือน มีนาคม ของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญ ของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี

ตามพงศาวดาร เมืองน่าน กล่าวว่า พญาการเมือง โปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก เมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ. 1891 – 1901 สถาปัตยกรรม ด้านโบสถ์ ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญ และแสดงให้เห็นถึง แบบอย่าง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม สกุลช่างน่าน

พระธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้าง มาจากเจดีย์ พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะ โดยรอบ ๆ ของ องค์พระธาตุ คือ

จะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโก ในส่วนของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือ ประตูทางเข้า ลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง

ชาวเมืองล้านนา มีความเชื่อกันว่า การได้เดินทาง ไปสักการบูชา กราบไหว้ นมัสการ องค์พระธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนา จะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงาน เจริญก้าวหน้า เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.