กระทรวงมหาดไทย (มท. ) แจงแนวทางเปิดท่องเที่ยวพื้นที่นำร่อง

กระทรวงมหาดไทย (มท. )ได้มีคำสั่งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด( ผวจ.) แจ้งแนวทางดำเนินการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประสานงาน โดยกรอบแนวทางมี 6 ด้าน ประกอบด้วย สล็อต

  • แนวทางตามมาตรการป้องกันโรค
  • การเข้าพำนักและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทาง
  • การตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
  • ความพร้อมด้านการแพทย์ สาธารณสุข
  • รูปแบบการประเมินพื้นที่
  • การจัดทำแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ

ทั้งนี้ในส่วน จังหวัดเชียงใหม่นั้น นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในเอกสาร แจ้งประสานไปยังท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งทุก อปท.ให้รับทราบ สำหรับรายละเอียดแนวทางดังกล่าวนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆด้าน โดยเฉพาะมาตรการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันโรค ระบุควรมีการซักซ้อมแผนอย่างน้อยมากกว่าครั้ง ในทุกมิติตั้งแต่กรณีการเผชิญเหตุ ระบบติดตาม ตรวจสอบนักท่องเที่ยว

Leave a Reply

Your email address will not be published.