สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2

สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สล็อต ครั้งที่ 2/2 ประจำปี พ.ศ.2564

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ.2564, ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน,

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอใช้ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีนายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *