กรรมการบริหารงานจังหวัดน่าน เห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดน่าน

กรรมการบริหารงานจังหวัดน่าน เห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไฮโล นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.น่าน) ครั้งที่ 6/2564

มีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดน่านภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประจำกว่า 36 ล้านบาท งบลงทุนกว่า 173 ล้านบาท รวมกว่า 210 ล้านบาท

มีการเบิกจ่ายไป ร้อยละ 94.98 คงเหลือประมาณร้อยละ 10 ได้มีการกันเงินเบิกเหลื่อมปีไว้เรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดน่าน 2566 ถึง 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์”

ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดน่าน โดยได้กำหนดกรอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 247 ล้านบาท ส่วนราชการและหน่วยงานที่จัดทำโครงการจะต้องมีกิจกรรมสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด คือ

สุขภาพดีสร้างโอกาสและสังคมร่มเย็น 3 โครงการ 12 กิจกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 3 โครงการ 18 กิจกรรม เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม 3 โครงการ 9 กิจกรรม รวมทั้งหมด 9 โครงการ 39 กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *