จังหวัดแพร่ ประชุมเข้ม คณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้ง ที่ 31

จังหวัดแพร่ ประชุมเข้ม คณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ร่วมกับคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัด (ศปก. จังหวัดแพร่) หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อช่วงบ่าย วันอังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียง โกศัย ศาลากลาง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ร่วมเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อ ครั้ง ที่ 31 / 2564 ร่วมกับ คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดแพร่ (ศปก . จังหวัดแพร่) หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่ เกี่ยวข้อง

เพื่อทราบรายงาน เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19 และก็ผลจากการดำเนินงานการ ให้บริการวัคซีน ของจังหวัดแพร่ เหตุการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดแพร่ (ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน 2564) พบคนไข้รายใหม่ จำนวน 6 ราย ผู้ป่วยใน จังหวัดแพร่ 5 ราย คนไข้จากต่างจังหวัด คนแพร่ไม่ทิ้งกัน จำนวน 1 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 1,468 ราย (ผู้ป่วยในจังหวัดแพร่ 379 ราย ผู้เจ็บป่วย จากต่างจังหวัด คนแพร่ไม่ทิ้งกัน จำนวน 496 ราย จากสถานที่กักกันตัว 593 ราย) คนไข้ที่ยังรักษาตัวอยู่ จำนวน 82 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 42 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 38 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 1,382 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 4 ราย

ข้อมูลการได้รับ การจัดสรรวัคซีน ของจังหวัดแพร่ ( ข้อมูล วันอังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน 2564 ) / วัคซีน Sinovac จำนวน 128,440 โดส / วัคซีน Astrazeneca จำนวน 64,890 โดส / วัคซีน Pfizer จำนวน 4,200 โดส / วัคซีน Sinopharm จำนวน 5,000 โดส

ภาคเอกชน ได้รับการจัดแบ่ง วัคซีน Sinopharm จำนวน 6,980 โดส รวมทั้งสิ้น 209,510 โดส จำนวน และ ปริมาณร้อยละ ของคนที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโควิด – 19 แบ่งแยกตาม กลุ่มเป้าหมาย ของจังหวัดแพร่ ได้ดังนี้

  • กรุ๊ปเจ้าหน้าที่ ด้านการแพทย์ จำนวน จุดมุ่งหมาย 4,633 ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 4,477 คน คิดเป็นปริมาณร้อยละ 96.63
  • กรุ๊ปอาสาสมัคร สาธารณสุข จำนวน จุดมุ่งหมาย 10,756 คน ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 5,573 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 51.81
  • กรุ๊ปเจ้าหน้าที่ ด่านหน้า จำนวน จุดมุ่งหมาย 2,900 คน ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 2,391 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 82.45
  • กลุ่มอาชีพเสี่ยง และองค์กร จำนวน จุดมุ่งหมาย 10,787 ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 5,819 คน คิดเป็น ปริมาณร้อยละ 53.94
  • กรุ๊ปคนสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน จุดมุ่งหมาย 118,019 คน ได้รับวัคซีน
    แล้ว จำนวน 44,385 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 37.61
  • กรุ๊ปผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน วัตถุประสงค์ 23,084 คน รับวัคซีนแล้ว 11,816 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 51.19
  • กรุ๊ปหญิงตั้งครรภ์ จำนวน วัตถุประสงค์ 1,229 ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 419 คน คิดเป็น ปริมาณร้อยละ 34.09
  • กรุ๊ปประชากรทั่ว ๆ ไป จำนวน จุดมุ่งหมาย 201,250 คน รับวัคซีนแล้ว 32,043 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15.92 รวม

ผู้ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – 19 ภาพรวม ของจังหวัดแพร่ทั้งหมด จำนวนร้อยละ 28.96

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *